Arbeta effektivt med BIM

Funktioner och lösningar

Effektiv sammanställning och kommunikation av data och produktinformation till en gemensam datahanteringslösning sparar tid för konsulter och för projektet.

Nedan följer alla tillgängliga funktioner och lösningar samt vilka processer som Bimeye ger stöd för.

Bimeye

 

Lösningar
Bimeye är en molnlösning för hantering av BIM-data som gör det enkelt att samla, dela och berika modellinformation. Klicka på + för att läsa mer om vilka processer Bimeye ger stöd för.

Asset Management

Med Bimeye kommer du och ditt projektteam att ha en molnlösning som ger dig flera möjligheter till samarbete genom dina projekt.

Få en fullständig översikt över alla projektets byggnadsdelar och objekt i Bimeye, samarbeta för att bygga upp den beskrivande informationen som krävs i alla faser av projektet för varje disciplin och intressent. I Bimeye kan alla BIM-kategorier och objektklassifikationer hanteras. Kopplingen till Revit, Archicad eller IFC är dubbelriktad, vilket innebär att data kan synkroniseras från eller till projektets modeller.

För varje individuell eller grupperad byggnadsdel kan du skapa rapporter med fullständig beskrivning med hjälp av parametrar och bilder. Exempelvis kan Bimeye rapportera ut produktbeskrivningar, dörrkort, armaturförteckningar, rumsbeskrivningar, ändrings- och jämförelserapporter eller detaljerade beskrivningar av den senast tillgängliga informationen.

Boka en kostnadsfri demonstration

FM BIM

Dokument, foton och externa länkar kan i Bimeye relateras till relevanta byggnadsdelar så att denna information är tillgänglig för alla i den digitala tvillingen.

Specifik information om ett byggnadselement kan utläsas genom navigering och markering i 3D-modellen. Vyer och filtreringar går att spara, vilket innebär att alla kan få snabb åtkomst till relevant information.  

Dokument och andra externa källor kan enkelt och effektivt kopplas till rätt byggnadsdel om projektet använder klassificerings- och identifieringssystem såsom CoClass eller CCS. 

Boka en kostnadsfri demonstration

Rumhantering

Skapa och definiera rum redan innan modellerna finns. Återanvänd data när modellerna och dess rum finns tillgängliga och konfigurera anpassade rumsbeskrivningar med Bimeye. 

En stor fördel är att rum som redan beskrivits i Bimeye kan i ett senare skede kopplas till rum som skapas i projektets modeller. Detta ger projektören ett försprång i modelleringsarbetet och projektet har möjlighet att upparbeta information som går att återanvända utan att ”dubbelarbete” krävs. 

Jag vill veta mer om rumsbeskrivningar

Samarbeta med BIM

Bimeye gör det möjligt för alla i projektet att arbeta tillsammans, dvs. både projektdeltagare som hanterar modeller i olika BIM-designverktyg och de som endast ansvarar för specifik information på olika objekt i modellen. Parameterkonfigurationen gör det möjligt att direkt berika modellerna från Bimeye med information om logistik, brand, akustik, säkerhet, framdrift m.m.

Koordinera BIM-processen genom att använda Bimeye som en gemensam datamiljö där både interna och externa projektdeltagare kan hantera data. Det enda som behövs är tillgång till internet och en webbläsare. 

Boka demo

Kalkyl och inköp

Att arbeta med kalkyl och inköp kräver en hög kvalitetsnivå för att informationen i projektet ska vara så exakt som möjligt.

En gemensam datamiljö som uppdateras regelbundet från alla projektdeltagare leder till mindre tidsåtgång vid kalkyl, färre felaktiga inköp och förvärv och bättre kvalitet vid upphandling och anbud. 

Jag vill veta mer om bättre kvalitet vid upphandling och anbud

Lifecycle BIM - Digital Tvilling

BIM behöver inte bara vara en del av projekterings- och produktionfasen, eftersom processen tillför värde i alla faser, så som drift och underhåll. Modellerna skapar en struktur och representerar den verkliga byggnaden eller konstruktionen som en digital tvilling av den verkliga världen. 

När förändringar i drift gradvis inträffar är det viktigt att ha en tydlig strategi för hur dessa förändringar ska hanteras, oavsett om det är förändringar i data eller geometriska förändringar i modellen. Detta innebär att modellen inte bara ska representera det skede då produktionen lämnade över till förvaltningen, utan den aktuella statusen för alla byggnadsdelar. Bimeye gör BIM tillgängligt i alla faser, vilket betyder att det som tidigare bara var en ögonblicksbild av modellen nu uppdateras och är tillgänglig för alla. 

lifecyclebim1

 

Jag vill veta mer om digitala tvillingar
Funktioner
I Bimeye hanterar du din BIM-data och säkerställer kvalitet och effektivitet i dina byggprojekt - från idé till överlämning. Klicka på + för att läsa mer om funktionerna som finns i Bimeye.

Produkt och funktionalitet

Bimeye är det enda stället där du kan få full översikt. All information i projektet kan hanteras på ett modellcentrerat sätt. Några direkt som parametrar med värden på byggnadselementen eller indirekt som länkar till relaterade dokument.

 

Boka en kostnadsfri demonstration

Project Dashboard

Med Bimeye Project Dashboard håller du koll på projektet med grafik, mätvärden och aktivitetsloggar. I projektets kontrollpanel visas sammanställd information om de byggnadsdelar som hanteras i Bimeye.

Förutom den information som kan utläsas gällande synkroniseringar av modeller, statistik över modellobjekt samt loggar över aktivitet konfigureras här projektets övergripande metadata. Via kontrollpanelen kan användarna få tillgång till samt berika projektet med relevant data.


 

Boka en kostnadsfri demonstration

BIM data och 3D visualisering

Få enkel åtkomst till både data och 3D i BIM
Genom att använda Bimeye får hela projektet tillgång till rätt information om relevanta byggnadsdelar.

Arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggherrar m.fl. får direkt tillgång till information som i vanliga fall måste sammanställas av ”någon” innan den kan konsumeras. Användningen av Bimeye demokratiserar all data och effektiviserar informationsutbytet.

Med hjälp av smarta funktioner, så som filtrering och gruppering, kan efterfrågad information hittas på ett enkelt sätt. Användaren får dessutom tillgång till byggnadsdelarnas geometrier i de kopplade modellerna. 

Jag vill veta mer

Synkronisering

Bimeye ger möjligheten att samla information från flera olika modeller och designverktyg, Autodesk Revit, Graphisoft Archicad and IFC via simplebim. Det innebär att en sammanställning av alla byggnadsdelar görs på en plats där användarna kan konsumera och upparbeta information, även de användare som inte arbetar med designverktyg.

Bild3a

Jag vill veta mer om insamling

Hantera parametrar

Definiera projektparametrar, skapa parametergrupper och fördefinierade listor
för att på ett enkelt och effektivt sätt berika projektet med information.

Projektadministratören konfigurerar parametrar och skapar förutsättningen för att samla in relevant data för byggnadsdelarna.

Dessa parametrar kan användas i designverktygen, vara projektspecifika eller hantera processer som inte är direkt kopplade till designen, exempelvis olika underlag i produktionsskedet eller inför överlämning till förvaltning.

Boka en kostnadsfri demonstration

Rapporter

Skapa kraftulla rapporter med sammanställd data direkt från Bimeye. Projektets information kan extraheras genom projektanpassade rapportmallar eller i enkelt listformat.

Rapportmallarna skapas i Microsoft Word och kan utformas efter projektets specifika behov. Oavsett hur många byggnadsdelar som finns i projektets modeller kommer rapporterna alltid innehålla all relevant uppdaterad information.

Jag vill veta mer

Användarhantering

Genom att konfigurera behörigheter kan administratören definiera vilken information projektdeltagarna kan se och/eller ändra. Dessutom finns möjligheten att styra rättigheter för synkronisering av modeller, vilket gör det enkelt att fördela ansvaret för modellhantering. Detta gör det enkelt att säkerställa korrekt ansvarsfördelning i projektet.

Boka demo

Säkerhet

Tribia har levererat samarbetslösningar till sina kunder sedan 2001, med fokus på stabilitet och säkerhet. Extra stor vikt har lagts på en säker driftmiljö. Den fysiska driftmiljön är placerad i Norge och skyddas av norsk lagstiftning.

  • Data som lagras i Bimeye säkerhetskopieras två gånger om dagen och raderade / ändrade filer lagras i 20 dagar.
  • Den fysiska driftsmiljön är uppdelad i två anonyma datacenter, och informationen som lagras i Tribias samarbetslösningar speglas i realtid för snabb återhämtning i händelse av en katastrof.
  • Bimeyes driftsmiljö är skyddad mot både naturkatastrofer och cyberattacker.
  • Det är möjligt att beställa tvåfaktorautentisering från Tribia för att öka inloggningssäkerheten. Detta säkerställer att andra inte kan logga in på ditt konto, även om obehöriga känner till ditt lösenord.
Beställ multifaktorautentisering här
Varför du ska välja Bimeye

Berika, dela och samarbeta

En BIM-datahanteringslösning som är kvalitativ och effektiv för dina byggprojekt, från idé genom designprocessen, produktion, överlämning och till drift.

Bimeye för

Varför du ska välja Bimeye

Det ska vara enkelt att hantera BIM-data

Uppdaterade och korrekta data minskar fel och inköp, medan ett förbättrat och enklare sätt att kontrollera och kvalitetssäkra data förbättrar framstegen.

Boka en kostnadsfri demonstration