Tillbaka till alla

Vinster för byggbranschen med digitalt informationsutbyte

21 juni 2021

Vinster för byggbranschen med digitalt informationsutbyte
Det råder inget tvivel om att det finns stora möjligheter med BIM (Building Information Modeling / Building Information Management) för att effektivisera processer, minska kostnader och få kontroll över resurser i bygg- och anläggningsprojekt.

BIM kan beskrivas som en intelligent process, informationsdelningsplattform och verktyg för att planera, designa, konstruera och hantera byggnader och infrastruktur på ett effektivt sätt. Begreppet BIM står således både för en virtuell prototyp för bygget du vill genomföra och en arbetsmetod för hur du hanterar data.1

Frågan är varför byggbranschen inte har kommit längre i att digitalisera och effektivisera sina projekt för att förbättra insamlingen och samordningen av data och information i sina projekt för att slutligen lämnas över med fullständig information och data för drift- och underhållfasen.

Problematiken som branschen står inför idag:
  • Bygg- och anläggningsbranschen inklusive fastigheter står för 21 procent av Sveriges samlade utsläpp för växthusgaser.3
  • Digitalisering och effektivitetsutvecklingen i branschen är förhållandevis låg och upp till 1/3 av allt utfört arbete i produktion måste göras om.4
  • Bristande kommunikation kostar branschen 65 miljarder årligen.2

I Emma Cramér Hammars examensarbete (ingenjör inom Infrastrukturprojektör BIM från Stockholms Tekniska Institut 2021) belyser hon hur byggbranschen kan bidra till ett hållbart byggande med kontroll över resurser:

”Bygg- och anläggningsbranschen måste ha tydligare miljö- och klimatarbete för att uppnå målet om att minska utsläppen med 50 procent till år 2030 och nå klimatneutralitet till 2045. För att nå målet om CO2 behövs bättre samarbete och digitalisering. Med hjälp av BIM som samarbetsform, möjliggörs bättre planering och kvalitet, leveranser sker optimerat, bättre flöden mellan samarbetspartners och lägre totalkostnader i byggprojekt”.1

Dock använder inte alla i byggbranschen verktyg som är anpassade för BIM

Det finns fortsatt stora brister i att byggprojektets processer inte är effektiva, trots att bolagen genomför löpande arbete med att utveckla sina egna interna processer. Byggbranschen har idag en väl etablerad byggprocess, dock levererar de olika parterna sin egen del utan att se helheten för nästa aktör. Detta leder till fel, manuella överföringar av information och förseningar.1 Svensk Byggtjänst har tagit fram siffror som visar att bristande kommunikation kostar branschen 65 miljarder årligen2 (65 miljardersrapporten, 2021).

I sin studie beskriver Emma hur BIM används idag som modell för visualisering men att digital kommunikation av öppna filer är knapphändig och utbyte av information mellan databaser nästan obefintlig. ”Relationshandlingar är inte utformade för digital återanvändning i nästa led. Den digitala mognaden i branschen har gjort att modellen och dokumenthantering för relationshandlingar har utvecklats som separata spår. BIM kan sällan ses som en digital uppdaterad modell av verkligheten under hela livscykeln då återföring av information om vad som är utfört i byggskedet inte uppdateras.”

Genom att bättre nyttja BIM ges nya möjligheter gällande samarbete och kommunikation och därmed skapas bättre förutsättningar för hållbart byggande

Vi på Tribia är ledande leverantör i Norden på samarbetslösningar av all information kopplat till bygg- och anläggningsprojekt i alla projektets faser. Vi erbjuder lösningar som effektiviserar och hjälper dig med din informationsinsamling. Med våra tre samarbetslösningar som ingår i vår BIM-collaboration; Interaxo, Bimeye och Unizite, säkerhetsställer du att all information är spårbar genom faser och du får full kontroll på ditt projekt. Oavsett om du är byggherre, entreprenör, underentreprenör, leverantör eller projektör hjälper våra lösningar dig att samordna all information och data kopplat till ditt projekt.

Med Interaxo får du en säker samarbetslösning där information, dokument och filer samlas, delas, diskuteras och beslutas mellan alla aktörer i ett byggprojekt för att säkra gott projektgenomförande och reducera tid och fel med full spårbarhet.

Med Bimeye får du en BIM-server lösning som tillgängliggör BIM för byggprojekt som önskar att dela, samarbeta eller berika BIM-data i sina processer och verktyg på ett effektivt och användarvänligt sätt och på så vis skapar BIM värde genom hela byggprocessen.

Med Unizite får du tillgång till ritningar och modeller. Du använder Unizite för fältarbete, inspektion och rapportering av checklistor. Du kan även arbeta med uppföljning av avvikelser från områden som HSE, säkerhet, kvalitet och överlämning.

Flera av våra nöjda kunder kan berätta om vinster och fördelarna med att arbeta med våra lösningar:

Linus Malm, digitaliseringsstrateg och innovationsledare på Tyréns AB: ”Idag arbetar vi med ett av Norges smartaste bygge där vi med hjälp av verktygen Bimeye och Interaxo erbjuder Digital Asset Management as a Service. Tjänsten, En digital informationsförvaltning, går ut på att vi tar tillvara den informationsstruktur BIM ger. I projektet samlar vi in FDV-dokumentering (drift- och underhåll) via Interaxo och med hjälp av Bimeye kopplar vi samman den med BIM.”

Joakim Larsson, Digital Ledare Design på Skanska instämmer: ”Arbetssättet har visat sig väldigt lyckosamt och estimerad tid för arbetsinsatsen är väsentligt lägre, jämfört med budgeterad tid. Uppskattningsvis skulle projektet ta ca 200 timmar. Då ingick upplärning av Bimeye, insamling av data och att mata in all metadata. Det visade sig att det gick betydligt snabbare. I kommande projekt med samma arbetsmetodik uppskattar vi på Skanska att det kommer ta ca 30 timmar.”

I ett byggprojekt krävs det omfattande samarbete med många olika digitala verktyg, plattformar och aktörer. Vi på Tribia minskar på gapet i den digitala kedjan mellan plattform, leverantör och fas i byggprocessen. Vi anser att kommunikation är nyckeln till framgång och det är beställaren som har den i sin hand.

Vill du arbeta mer effektivt och få spårbarhet på informationshanteringen och samordningen mellan de olika delmodellerna i ditt projekt?

Tveka inte på att kontakta oss idag för ett samtal eller en kostnadsfri demonstration av våra lösningar.

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

KONTAKTA OSS

 

1Vinster med bättre samarbeten och kommunikation, Hållbart byggande med BIM som affärssystem, Emma Cramér Hammar, Stockholms Tekniska Institut, 2021 
2Svensk Byggtjänst, 65-miljardersrapporten, Svensk Byggtjänst, 2021-01-18, https://byggtjanst.se/65miljardersrapporten, (hämtad 2021-02-16)   

3Boverket, Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, Boverket, publicerad 2021, https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/, (hämtad 2021-04-01) 

4Koch, Christian, Werner, Urban, Nu är det tid för utveckling i byggbranschen, Byggvärlden, 2020-04-22, https://www.byggvarlden.se/nu-ar-det-tid-for-utveckling-i-byggbranschen-169039/nyhet.html, (hämtad 2021-04-01)