Tillbaka till alla

Samverkansprojekt sätter fingret på klimatkraven

16 september 2021

Samverkansprojekt sätter fingret på klimatkraven
Bristande kommunikation, kravställning och uppföljning i produktion och förvaltning kostar svensk bygg- och fastighetssektor 65 miljarder per år enligt Svensk Byggtjänst.1

Boverket har lagt fram en lagstiftning som träder i kraft i 1 januari 2022 och som innebär att en klimatdeklaration för alla nya byggnader skall lämnas in till Boverket, något som ger byggherren ett nytt ansvar som denne behöver uppfylla på ett direkt eller indirekt sätt, dvs. på egen hand eller via en externt upphandlad part dit ansvaret avtalsmässigt förs ned för att uppfyllas.

Kraven uppfattas som en administrativ börda och den tydligaste problemet runt detta är bristande kommunikation (som lyfts fram i undersökningar om byggproduktionen), otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer. De konkreta merkostnader som bristande kommunikation kring kravställningar ger upphov till i produktionen utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd i processen mellan kravställning och kravuppfyllnad enligt Svensk Byggtjänst.

Hållbarhetskraven ska ses som positiva och viktiga

Arbetet med krav går att förenkla genom att skapa förutsättningar för systematisk kravhantering genom hela byggprocessen. SmartBuilt vill förändra branschens syn på kraven till något positivt och viktigt i stället för en börda och i projektet ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen” har en prototyp för en standard avseende digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer tagits fram. Detta kopplat till ett samverkansprojekt som har pågått, där deltagarna i referensgruppen bidragit med sin input till hur de ser att den önskade förändring kan möjlig göras framöver. I samband med allt detta har det även tagits fram microutbildningar kring "Systematisk hantering av hållbarhetskrav". 

”Pilotprojekten i ovan nämnda samverkansprojekt är första etappen av projekt Cederhusen, (byggherre Folkhem) som involverat många olika aktörer och syftat till att utveckla sätt att förbättra samarbetet för att arbeta mer effektivt med miljökrav.”

Vi på Tribia har deltagit som en av bidragsgivarna i pilotprojektets (Cederhusen) diskussioner kring effektiviserad digital "samverkan". Vårt bidrag till denna dialog har i sin tur lett till att byggherren Folkhem kommer att framföra tydliga önskemål avseende detta i nästa etapp av Cederhusen, vilket vi hoppas kan verka till att upphandlad entreprenör till den etappen, kommer att bistå dem i denna önskan. Folkhem har utifrån erfarenheterna från första etappen, sett effekten av de bristfälligheter som uppstår i ett byggprojekts digitala kommunikation, utan en CDE (dvs. Common Data Environment) strategi på plats för den digitala samverkan.

Varje byggprojekt är unikt men alla innehåller ett mycket stort antal processer

Det är i glappet mellan processerna som utmaningen med informationsöverföring finns. Varje byggprojekt är unikt men i alla finns processer, moment och komponenter som kan standardiseras och därmed kan repeterbara processer och förbättringar uppnås.

Med Tribias lösningar, Bimeye och Interaxo kan man sätta upp ett CDE stöd där man kan få full översikt över informationshanteringen i sitt byggprojekt. All information i projektet kan hanteras på ett datamässigt sammanhållet och centrerat sätt, direkt som värden och egenskaper på BIM-modellens byggdelar, funktioner och system eller indirekt som dokumentation och filer relaterade till BIM-modellen via hyperlänkar. Alla deltagare i ditt projekt får access till BIM-processen, utan krav på tillgång till designverktyg, och ges därmed möjligheten att samarbeta och interagera med alla intressenter i projektets olika faser. Projektdeltagarna kan var och en berika modellen med sin data och längs med vägen kan schemaläggning, kostnad, drift och underhåll kopplas ihop med information, på ett och samma ställe.

Lösningar som framhålls i rapporten "65 miljarder skäl" från Svensk Byggtjänst (2016) är satsning på teknik och innovation, automatisering och digitalisering, samverkan och partnerskap. I alla byggprojekt spelar hantering av krav en central roll. Här finns många förbättringsmöjligheter, till exempel genom att standardisera utformningen av krav för att möjliggöra ett digitaliserat informationsutbyte.

Är du intresserad av hur Tribias lösningar kan hjälpa dig i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

Bimeye webinar

Referenser: 
1Enligt Svensk Byggtjänst (65-miljardersrapporten)