Tillbaka till alla

Innebär miljöcertifieringar högre lönsamhet och lägre ränta?

18 november 2021

Innebär miljöcertifieringar högre lönsamhet och lägre ränta?
Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och GreenBuilding är några av de mest förekommande miljöcertifieringarna i Sverige som hjälper fastighetsägare att minska driftskostnaderna och förbättra byggnaders miljöprestanda på flera sätt. Men är det lönsamt?

En grön och miljöcertifierad byggnad minskar, eller eliminerar, negativa effekter och skapar positiva effekter på vårt klimat och vår miljö baserat på utformningen i sin design, konstruktion eller drift. Gröna byggnader uppfyller de krav som miljöcertifieringar ställer och fungerar som ett kvitto på att en byggnad är hållbar sett ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

I en studie från KTH "Miljöcertifiering och mervärden – Vad säger svenska lokalfastighetsägare?" bekräftar enkätresultaten att det tydligaste mervärdet utifrån driftkostnads- och intäktsperspektivet är minskade energikostnader. 

I en annan studie från Malmö Universitet "Är det lönsamt att investera i gröna byggnader på den kommersiella fastighetsmarknaden?" där fem av de största kommersiella fastighetsbolagen har intervjuats visar resultatet att fördelarna med gröna byggnader även ger bättre möjligheter till kapitalanskaffning och finansieringsvillkor. Gröna byggnader är ett verktyg för att stärka varumärket och attrahera högutbildad personal samt ger ett mer stabilt fastighetsvärde. Slutligen blir den ekonomiska livslängden längre, vakanstider förkortas samt att miljöcertifieringar är nästintill en grundförutsättning för att attrahera potentiella hyresgäster.

Nedan listar vi vilka de sex främsta vinsterna är för dig som fastighetsägare att miljöcertifiera
1. Lägre driftskostnader

Certifieringen kartlägger byggnadens miljöstatus och synliggör möjligheter att förbättra effektiviteten genom övervakning, utvärdering och uppsatta mål.

2. Ökat fastighetsvärde

Certifierade byggnader erhåller en kvalitetssäkrad miljöprestanda vilket tillgodoser hyresgäster med höga miljökrav. Högre hyrespremier och lägre driftkostnader i kombination med förmånlig finansiering ger ett lägre driftnetto och är lönsamt  för både ekonomin och klimatet.

3. Förbättrad hälsa och välbefinnande

En hälsosam inomhusmiljö skapar både ökad trivsel och förbättrad produktivitet. Med krav gällande bland annat luftkvalitet, värme, kyla, belysning och dagsljus uppnås en hög standard. Mindre klagomål och nöjda användare minskar vakansgraden och behovet av kostsamma lokalanpassningar.

4. Stödja en cirkulär ekonomi

Miljöcertifieringar främjar återbruk och ifrågasätter hur resurser betraktas, med förbättrad resurseffektivitet och cirkulära strategier för avfall och material.

5. Kommunikation

Miljöcertifieringar underlättar kommunikation av byggnadens miljöprestanda och synliggör fastighetsägarens och hyresgästens miljöambitioner.

6. Grön finansiering

Miljöcertifiering av fastigheter skapar förutsättningar för mer förmånlig finansiering i form av lägre räntor och finansiering med gröna obligationer.

Tribias lösningar som stöd i miljöcertifieringsprocesser

Ett exempel på en miljöcertifierad byggnad som har potential att locka hyresgäster med sin miljöprofil är Skanskas projekt Hyllie Terrass, i Malmö, som använder sig av en av Tribias lösningar som stöd i detta. Det är ett pilotprojekt för den nya certifieringen för byggbranschens klimatmärkning NollCO2, framtagen av Sweden Green Building Council. Klimatmärkningen är en helt ny certifiering för klimatneutrala byggnader, och är en krävande standard som ska göra det möjligt att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

Vad det gäller miljöcertifieringsprocesser används Tribias lösningar som stöd i olika projekt, till exempel med anpassade strukturer i Tribias lösning Interaxo, där projekt kan samla in all dokumentation som krävs som underlag för att uppnå miljöcertifieringar så som BreeamLeedMiljöbyggnadNollCO2 samt Svanen

Är du intresserad av hur Tribia kan hjälpa dig med att samla in dokumentation som krävs för att uppnå miljöcertifiering i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

New call-to-action