Tillbaka till alla

Dokument, ritningar och BIM till alla på byggarbetsplatsen.

13 maj 2020

Dokument, ritningar och BIM till alla på byggarbetsplatsen.

Tribias fältlösning uniZite stödjer ett antal digitala processer på byggarbetsplatsen och skapar värden i form av ökad produktivitet, kvalitet och säkerhet. En grundförutsättning för detta är tillgång till dokument, ritningar och modell på byggplatsen. Genom integrationen mellan Interaxo och uniZite säkerställer vi att rätt dokument med rätt version når alla på byggarbetsplatsen. Genom tillgången till BIM på byggarbetsplatsen blir samverkan i produktionen effektivare och man kan koppla ihop ärenden i produktionen med modellen, vilket möjliggör värdefull analys.

 

Nya digitala processer för ökad kvalitet och produktivitet.

Digitaliseringsresan inom byggindustrin startade för över 30 år sedan då arkitekter och ingenjörer började använda CAD och digitala verktyg för beräkning och kalkylering. Efter ytterligare ca 10 år nådde digitala dokument och ritningar byggarbetsplatsen genom tillgång till internet och mobila enheter. Processerna på bygget ändrades inte så mycket men rapporteringen blev digital och man fick översikt och spårbarhet.

De senaste fem åren har digitaliseringen tagit fart på allvar och nu är alla team på bygget användare och ges tillgång till information, dokument och modeller. Detta möjliggör samarbete i realtid i nya effektiva arbetsflöden som ökar kvalitet och produktivitet.

 

Dokument, ritningar och BIM till alla på byggarbetsplatsen.

Fundamentalt för höjningen av produktiviteten är att alla har rätt information för att kunna bygga rätt från början. När alla team samarbetar digitalt i en gemensam lösning kring utförande, avvikelser och ändringar är det 100% rätt version i fält som gäller.

Genom integrationen mellan uniZite och dokumenthanteringen i Interaxo säkerställs det att rätt dokument med rätt version automatiskt kommer ut på bygget.

 

2D-planritningen är basen för samverkan och översikt.

I uniZite struktureras planritningarna upp per plan och disciplin. Det är möjligt att importera modellens rum till ett aktivt skikt på 2D-ritningen eller om det saknas en modell så kan polygoner ritas in manuellt. När olika ärendetyper som checklistor och avvikelser placeras ut kommer ärendet att ärva rummets id och kopplas därigenom till rätt plats i planritningen.

Vi har kvar översikten i 2D-ritningen, men undrar du vilka uppgifter som tilldelats just dig blir det enklare att hitta dem i en inkorg i uniZite.

 

3D BIM-viewer integrerad med 2D-planritningarna.

BIM på byggarbetsplatsen skapar samma förutsättningar för samverkan i produktion som BIM gör genom hela designfasen.

Genom modellen hittar vi svar på frågor och får översikt på problem och ändringsbehov. Detta gör arbetet mer effektivt. För att navigera i 3D utgår man enklast från planritningen, där vi även ser ärenden och avvikelser markerade, sedan går man över till 3D genom att välja plats eller rum. Principen är intuitiv och kräver ingen utbildning.

Inne i modellen kan man gå omkring och studera de valda disciplinerna och välja objekt för att få detaljinformation i form av parametrar. Utöver värdet av att se geometrier samt få objekt- och systeminformation, gör BIM-viewern det möjligt att enkelt koppla ihop frågor och avvikelser med objekt och system från byggarbetsplatsen.

 

Koppla vad som sker i produktion mot projektering – via modellen.

Genom att koppla en avvikelse till både plats, objekt och system direkt i modellen, stänger man gapet mellan kontor och byggarbetsplats för gott.

Vi kan följa upp och analysera händelser och konsekvenser och därmed få möjligheten att återföra information tillbaka till BIM-databasen BIMEYE via referensen till objekt och system. Kopplingen mellan produktion och projektering skapar möjligheter till uppföljning och analys för beslut baserat på data.