Tillbaka till alla

Så ska byggbranschen förbereda sig för den nya lagen

26 november 2021

Så ska byggbranschen förbereda sig för den nya lagen
Hur förbereder sig byggbranschen sin inför nya lagen om klimatdeklarationer som träder i kraft vid årsskiftet? Kommer ni att behöva anlita extern hjälp eller investera i en ny programvara? 

Från och med 1 januari 2022 behöver byggnader som uppförs klimatdeklareras. Ansvaret om att lämna in uppgifterna till Boverket ligger på byggherren samt entreprenörer och underentreprenörer som är omfattade av den nya lagen. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från nya byggnader som uppförs. 

Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförandet av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer. Sveriges klimatmål, som har klubbats igenom av riksdagen, är att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Byggsektorn står i dag för 20 procent av utsläppen, en tredjedel av denna siffra kommer från nybyggnationer där materialanvändningen är en betydande post.

– Eftersom det ofta är entreprenören som har uppdraget att uppföra en byggnad och beställa materialet så kommer de också få räkna ut hur mycket material som kommer att användas. Om underentreprenörer anlitas så ligger det på dem att ta fram dessa uppgifter, säger Kristina Einarsson, projektledare för klimatdeklarationen på Boverket.

Det kommer inte att införas några gränsvärden och därmed ställs det inga specifika krav på vilket eller hur mycket material som används vid byggnationen.

– Vi har inga möjlighet utifrån EU-rätten att ställa krav på att de använder så kallade specifika klimatdata för produkterna. Vi har tagit fram en klimatdatabas med generiska värden som man kan använda. Men vi ser däremot att många byggherrar kommer att vara intresserade av att redovisa byggnadens klimatpåverkan utifrån vad man faktiskt har köpt in. I de fall det finns miljövarudeklaration (EPD) så är syftet att de helst ska använda dem, då blir det en mer korrekt redovisning av klimatpåverkan. Det här regelverket möjliggör för dem som är ambitiösa.

Boverket kommer att ha tillsynsansvar och kontrollera att deklarationerna håller en godtagbar kvalitetsnivå. Myndigheten har också möjlighet att gå in och korrigera om inlämnade värden inte stämmer.

Det viktigaste att tänka på för en byggherre som söker bygglov efter årsskiftet
– Ju tidigare man börjar titta på dessa uppgifter som ska samlas in och sätta sig in i regelverket desto bättre förutsättningar har man. Det är också viktigt att lära sig använda klimatdatabasen, det kan också vara bra att skriva avtal med entreprenören om vem som tar hand om vad i deklarationen. Man får fundera på vilken kompetens som finns ”in house” och vad som kan tas in externt. Om det ligger på entreprenören eller underentreprenören att ta fram alla uppgifter är det också viktigt att all data samlas in av byggherren eftersom denne har skyldighet att spara detta i fem år.
 
Vilka är de största utmaningarna?
– Det blir en omställning att anpassa sig till att ta fram datauppgifterna på ett enkelt sätt. Det är inga avancerade beräkningar, men det ska ända sammanställas. En underleverantör, till exempel, ger ju i dag normalt sett bara ett kostnadsförslag, nu måste man även ta fram uppgifter om mängden material som används. Det gäller att få alla inom hela byggsektorn att få det här kontinuerliga flödet av data mellan sig, så att alla kan prata med varandra digitalt.
 
Vi på Tribia kan hjälpa dig med insamling av data och dokumentation som krävs för nya lagen gällande klimatdeklarationer i dina byggprojekt
Med Tribias lösningar, Bimeye och Interaxo kan du sätta upp ett CDE-stöd (gemensam datamiljö) där du får full översikt över informationshanteringen i ditt byggprojekt. All information i projektet hanteras på ett sammanhållet och centrerat sätt, direkt som värden och egenskaper i BIM-modellen eller indirekt som dokumentation och filer relaterade till BIM-modellen via hyperlänkar. Alla deltagare i ditt projekt får access till BIM-processen, utan krav på tillgång till designverktyg, och ges därmed möjligheten att samarbeta och interagera med alla intressenter i projektets olika faser. Projektdeltagarna kan var och en berika modellen med sin data och längs med vägen kan schemaläggning, kostnad, drift och underhåll kopplas ihop med information, på ett och samma ställe. 
 
Är du intresserad av hur Tribias lösningar kan hjälpa dig med att samla in dokumentation som krävs för nya lagen gällande klimatdeklarationer i dina byggprojekt?
Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com
 

Källa: Byggvärlden 2021

Bimeye webinar