Proaktiv kvalitetskontroll

En proaktiv kvalitetsplan kan avsevärt minska omarbeten och eliminera problem, redan i pågående projekt. Kvalitetskontroll under produktionen ingår i projektets övergripande kvalitetsplan och omfattar byggkvalitet, korrekt utförande och material, funktionell kvalitet samt säkerhet och miljö. Med hjälp av företagsstandardiserade checklistor kan man stödja kvalitetssystemet och analysera kvaliteten. Detta gör det möjligt att fatta projektbeslut utifrån fakta. När kvalitetsdata från produktionen berikar en standardiserad BIM-modell skapas värdefull sammansatt information som kan användas för analys och kontinuerlig förbättring över tid.

Boka en kostnadsfri demo
Web startcenter macbook quality checklist iphone
icons-green014
Mobila egenkontroller för alla discipliner och entreprenörer.
icons-green045
Verifiera kvaliteten tidigt och minska omarbeten – Stort värde för alla projektintressenter.
icons-green_Cloud code
Insamling av objektdata för BIM-export.
iphone calendar ipad 2d viewer

Planera kvalitetssäkringen som en integrerad del av byggarbetet

Kvalitetssäkringen bör planeras som en integrerad del i byggprocessen. Inte minst i början av ett projekt är det viktigt att upptäcka och åtgärda problem och vidta proaktiva åtgärder för att förbättra kvaliteten redan i pågående arbete.   

Samordnade funktionella systemtester är ett annat område som kräver planering tidigt i processen. Testfall behöver utvecklas och synkroniseras mellan entreprenörerna så att de utgör en integrerad del av specifikationen. Testfallen skapas som konfigurerade checklistor och avvikelser registreras och avhjälps som kvalitetsbrister. 

Hitta kvalitetschecklistorna genom filtrering i listvisning eller direkt i ritningen vid objekten

I Unizite kan alla checklistor och avvikelser placeras i 2D-ritningar per delprojekt. Checklistorna finns även i listvisning och kan där filtreras på status, kontrollområde, eller andra parametrar. Smarta och konfigurerbara inkorgar används för att presentera checklistor och kvalitetsavvikelser.

När kvalitetsavvikelser som hör till en viss kvalitetskontroll har åtgärdats, uppdateras markeringen för avvikelse i både ritningsplacerad kvalitetskontroll och i kalender. På ritningsplacerad checklista framgår även framdrift genom markering av antal genomförda checkpunkter.   

Iphone issue view ipad 2d viewer
Phone issue view iphone

Kvalitetsavvikelser

Om det finns en avvikelse på en av checklistans punkter upprättas ett ärende med ett enkelt klick. Avvikelsen definieras genom att ange parametervärden och placering.

Status för kvalitetskontroller och tillhörande avvikelser sammanställs i kvalitetsrapporter som kan distribueras manuellt eller per automatik.

Kvalitetsavvikelser kan hanteras i slutna arbetsflöden precis som alla övriga ärenden i projektsamarbetet. Avvikelserna kan tilldelas och Unizite notifierar och följer upp angivna tidsfrister.

Avancerade kvalitetschecklistor

Unizite innehåller specifika mallar för checklistor för olika ändamål. Checklistor som hanterar ett antal objekt/system har ett antal kontrollpunkter per objekt. Objekten och deras parametrar laddas upp till checklistorna från BIM-databasen via Excel. Denna typ av checklista kan användas för att säkerställa kvalitet för ett antal objekt eller för att följa framdrift och status per objekt. 

Checklistor för integrerade systemtester innehåller systemparametrar som laddas upp per system och/eller testfall. 

Unizite har en marknadsledande modul för checklistor med stor konfigurerbarhet. En fördel är att rapporteringsfunktionen är dynamisk och följer med i checklistans konfiguration. Automatiska rapporter genereras med samma struktur och format som konfigurerats!

Phone quality checklist iphone-1
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Analysera kvalitetsdata och återkoppla för kontinuerlig förbättring

Unizite har konfigurerbara dynamiska rapportkomponenter som kan konfigureras och placeras på webbgränssnittets startcenter. På startcentret kan man följa utvecklingen per område och över tid för ett till flera projekt.

Unizite har även klickbara dynamiska rapporter som kan bifogas till mail för automatisk distribution. I appen finns en klickbar projektöversikt som ger översikt och kontroll ute i verksamheten.